IKK piedāvājumi

Irmas Kalniņas Konsultācija piedāvā daudzveidīgu, vispusīgu un individuālu profesionālās etiķetes iemaņu apgūšanu.

IKK piedāvājumi

IKK piedāvā daudzveidīgu, vispusīgu un individuālu profesionālās etiķetes iemaņu apgūšanu.

Tā ir biznesa komunikācija, kurā pat tērzēšana (small talk) var kļūt par nenovērtējamu prasmi, veidojot starptautiskas attiecības plašākā aspektā. Mācību tēmas un konsultācijas tiek pielāgotas katra atsevišķa klienta vajadzībām un darbības virzieniem. IKK apmācības tiek organizētas kā semināri, korporatīvie pasākumi vai individuālas konsultācijas. Atbilstoši cilvēku skaitam un nozares specifikai, tiek izmantotas tādas mācību metodes kā interaktīvās diskusijas, lomu spēles, video treniņi un situāciju analīze. Nereti klienti izvēlas apgūt zināšanas reālā vidē, piemēram, galda kultūru restorānā vai piemērota apģērba izvēli veikalā.

1/10: Biznesa etiķetes pamati

Etiķetes principi ir auguši un mainījušies līdz ar visu civilizēto sabiedrību un kā nerakstīti likumi regulē visa veida komunikāciju. Izprotot un apgūstot etiķetes būtību, ikvienā situācijā iespējams justies brīvi un dabiski. Biznesa etiķetes ievērošana sekmē ilgtermiņa sadarbību, kas balstīta uz savstarpēju cieņu un cilvēcīgi profesionālām attiecībām.

Bishofs
 • Biznesa etiķete — nozīme, ieguvumi, atdeve
 • Etiķete sabiedriskajā dzīvē
 • Biznesa etiķetes pamatprincipi
 • Pirmais iespaids
 • Biznesa etiķete birojā
 • Četras pauudzes darba vidē — sapratne un sadarbība
 • Sociālie mediji, sociālie tīkli un to ietekme

2/10: Iespaidu vadība

Ikdienas profesionālajā vai privātajā dzīvē katrs no mums izmanto sava veida dramaturģiju, lai iegūtu vēlamās lietas vai rezultātus atkarībā no mūsu mērķiem un vajadzībām. Attieksme un uzvedība varētu būt apzināta vai neapzināta mūsu mērķa sasniegšanas nolūkos.

Savā dzīvē mēs izvēlamies dažādas lomas, lai ietekmētu vai pat manipulētu ar citiem. Iespaidu vadība ir pamats pirmajam iespaidam. Izpratne par psiholoģiju un iespaidu vadībās jēgu stiprinās saprašanu par to, kādu iespaidu par sevi jūs vēlaties panākt un kā atpazīt kad citi izmanto IV komunicējot ar jums.

 • Evolūcija un izdzīvošana
 • Iespaidu vadības jēga un būtība
 • Pirmā iespaida novērojumi un signāli
 • Kādu jūs redz citi? Trīs iespējamie ikdienas es
 • Sevis izpaušanās stratēģijas, veidojot vēlamo iespaidu
 • Profesionālās un personīgās identitātes panākšanas taktika
 • Iepazīšanas sarunas – Tērzēšana, Small Talk
 • Tīklošanās (Networking)
 • Pierādīt sevi 60 sekundēs (elevator pitch)

3/10: Komunikācijas laboratorija

Tērzēšana, saruna, acu skats — tam var nepievērst uzmanību, bet to var darīt arī efektīvi. Apgūstot prasmi sarunāties un klusēt, saprast, ko saka acis un ķermenis, iespējams savās interesēs izmantot gan dažu minūšu sarunu, gan vairāku sekunžu klusuma pauzi. Sarunas notiek starp cilvēkiem ar dažādu pieredzi, zināšanām un vērtībām, tomēr, pilnveidojot komunikācijas prasmes, ikviena saruna var sniegt vēlamo rezultātu. Biznesa etiķetei atbilstoša komunikācija veicina sarunu biedru pieklājību, laipnību, savstarpējo uzticību, pašpārliecinātību, individuālo motivāciju un ilgtspējīgu korporatīvo izaugsmi.

 • Hārvardas pārrunu metode
 • Formula rezultatīvai sarunai
 • Konstruktīvā un destruktīvā kritika
 • Pateikt NĒ un nezaudēt
 • Tērzēšana (small talk) — bonuss biznesam
 • Sevis prezentēšana 60 sekundēs
 • Video treniņš

4/10: Profesionālais tēls

Apģērbs, tāpat kā uzvedība un kompetence, sniedz pirmo informāciju par personu, uzņēmumu, tā korporatīvo kultūru un vietu biznesā. Korporatīvā vidē identitāte kļūst par būtisku daļu no uzņēmuma, tādēļ apmācību laikā tiek veicināta izpratne par vizuālā tēla lomu panākumu gūšanā un līdzsvaru starp personīgo un korporatīvo identitāti.

Business Casual
Irma Kalniņa — business casual un Ingrīda Kariņa-Bērziņa — business formal. Situācijai atbilstošs apģērbs.
 • Apģērba nozīme
 • Personīgais zīmols
 • Identitāte korporatīvajā vidē
 • Business formal, business casual un smart casual pamatprincipi un to variēšanas iespējas
 • Dress code – situācijai atbilstoša apģērba izvēle

5/10: Starptautiskā korporatīvā komunikācija

Lai sekmētu konkurētspēju pasaules tirgū, jādomā globāli, apzinoties kultūras un komunikācijas atšķirības citās valstīs. Kultūras un to atšķirības ietekmē visus biznesa procesus un mērķus. Apmācību laikā tiek apskatītas būtiskākās un korporatīvā vidē biežāk sastopamās starpkultūru komunikācijas barjeras un to iespējamie risinājumi.

Bishofs
 • Kultūras ietekme biznesā
 • Kultūru atšķirības
 • Kultūra korporatīvā vidē (pamatprincipi sadarbībā ar starptautiskiem klientiem)
 • Multikultūru darbinieki birojā

6/10: Korporatīvā izklaide un galda kultūra

Korporatīvie pasākumi ir iespēja pilnveidot profesionālos kontaktus, iepazīt kolēģus, klientus un sadarbības partnerus. Biznesa etiķetes ievērošana, atbilstošas galda manieres un izkopts komunikācijas stils nereti ir būtiskākais aspekts pozitīva tēla radīšanā.

 • Korporatīvās pusdienas/vakariņas
  • Sarunas pie galda
  • Uzvedības normas pie galda
  • Pamatprincipi galda kultūrā
  • Sarežģīti ēdieni, situācijas pie galda un to risinājumi
 • Korporatīvā izklaide
  • Kas jāzina, organizējot korporatīvo pasākumu, pareizās izvēles
  • Namatēva/namamātes pienākumi un atbildības
  • Viesu pienākumi un atbildības
  • Stratēģiskā socializācija
  • Nekad, nekad…

10/10: Viesmīlības diplomātija

Viesmīlības diplomātija ir profesionālas apmācības un treniņi viesmīļiem un viesmīlības komandai, atbilstoši augstākajiem viesu apkalpošanas standartiem. Viesu apkalpošana ir viens no galvenajiem elementiem restorāna tēla veidošanā. Biznesa etiķetes ievērošana, atbilstošas galda manieres un izkopts komunikācijas stils attiecas uz visiem aspektiem, kas saistīti ar klientu apkalpošanu un komunikāciju.

Profesionālas apmācības un treniņi viesmīļiem un viesmīlības komandai pēc augstākiem viesu apkalpošanas standartiem.

Bishofs
 • Uzruna
 • Attieksme
 • Prasme uzklausīt
 • Small talk
 • Konfidencialitāte
 • Vai klientam vienmēr ir taisnība?
 • Apkalpošana pēc protokola
 • Viesu sagaidīšana un pasūtījuma pieņemšana
 • Iepazīstināšana ar ēdienkarti
 • Komunikācija ar viesi apkalpošanas laikā, pasniedzot rēķinu un atvadoties
 • Video treniņš

8/10: Biznesa sarunas angļu valodā

Biznesa sarunas angļu valodā paredzētas tiem, kuriem angļu valoda nav dzimtā valoda. Kursa laikā tiek apgūtas valodas nianses biznesa pārrunu laikā – no pārliecinošām frāzēm līdz iespējamiem pārpratumiem un to risinājumiem.

 • Tērzēšana (small talk)
 • Sarunas pie galda
 • Iepazīšanās un uzrunas
 • Biznesa frāzes
 • Klupšanas akmeņi

7/10: Četras paaudzes darba un apkalpošanas vidē

Katram no mums ir savs kolēģu un sadarbības partneru loks, un šie cilvēki pārstāv dažādas paaudzes. Tāpat tas ir apkalpošanas vidē. Paaudzes ir atšķirīgas, un šīs atšķirības ietekmē gan attiecības darbā, gan komunikāciju ar apkārtējiem.

Kādas ir šīs paaudzes?

Dzimuši 1922.–1945.
starpkaru paaudze, tradicionālie
Dzimuši 1946.–1964.
pēckara bērni, audzināti padomju laikā
Dzimuši 1965.–1980.
X paaudze jeb alternatīvā paaudze
Dzimuši 1981.–2000.
Y paaudze jeb millennium paaudze

Kāpēc tās ir svarīgas?

Katra no šīm paaudzēm stingri turas pie savām vērtībām, personīgajām īpašībām un dzīvesstila, darba ētikas, izglītības, komunikācijas veida, izpratnes par materiālajām vērtībām, ģimenes. Lai iegūtu maksimālo rezultātu, darba kolektīvā vai ar sadarbības partneriem ir jāmācās sadzīvot un veiksmīgi sadarboties. Laba darījuma pamatā ir tas, ka tu izproti partneri!

Kas ir jāapzinās?

Pirmais, kas jānoskaidro, – kuru paaudzi pārstāvi tu pats un kādas ir tavas īpašības un vērtības. Vienlaikus šāda analīze būtu jāveic kopā ar kolēģiem. Savukārt vadībai jāsaprot, kad un kāpēc notiek konflikti starp kolēģiem un kāda loma tajā ir paaudžu atšķirībām. Kas būtu jādara, lai harmonizētu kolēģu attiecības? Izprotot vērtību un darba stilu atšķirības un ievērojot katrai paaudzei raksturīgās iezīmes, iespējams veidot izcilu komandu, kurā katrs dalībnieks jūtas novērtēts un motivēts.

Kas ir jāiegaumē?

Galvenais ir cieņa, iecietība, pacietība, līdzjūtība un saprante. Jaunībā, mājās rodoties konfliktam ar vecākiem, jaunākā paaudze bieži saka: Viņi mani nesaprot. Bet vai jaunieši ir pajautājuši sev: Vai mēs saprotam vecākus? Atceries arī to, ka paaudžu vērtības var pārklāties (piemēram. 1945. un 1946. gadā dzimušajiem, lai gan viņi skaitās atšķirīgu paaudžu cilvēki, var būt daudz kopīgu vērtību).

9/10: Rokasgrāmatas

Lai veicinātu pilnīgu un vienotu darbinieku izpratni par organizācijas tēlu, IKK piedāvā izstrādāt individuālu profesionālā tēla un apģērba rokasgrāmatu un konkrētai profesijai atbilstošus biznesa etiķetes principus.

Ernst & Young: Guide to dress code (Lietišķa apģērba rokasgrāmata I)

Šī rokasgrāmata ir kā ikdienas ceļvedis pirms došanās uz darbu. Praktiski padomi apģērba izvēlē ļauj justies ērti, pārliecinoši un profesionāli jebkurā situācijā.
Linas Dičpetris, Ernst & Young Baltic partneris
Protokola un dress code nianses dažādās dzīves situācijās var radīt apjukumu un neveiklas situācijas. Lai no tā izvairītos, svarīgi ne tikai teorētiski apgūt apģērba etiķeti, bet arī praktiski ieviest to savā dzīvē, kas nav grūti izdarāms ar tik uzskatāmu palīgmateriālu.
Jonas Akelis, Ernst & Young Baltic partneris

Swedbank: Tavs Stils – Lietišķais ģērbšanās stils Hansabankas darbiniekiem

Ar ārējo izskatu mēs varam sevi parādīt kā kompetentu darbinieku un laba uzņēmuma pārstāvi vai gluži pretēji – sabojāt priekšstatu par savu profesionālo sniegumu.
Marika Viktorova, Hansabankas (Swedbank) Personāla nodaļas vadītāja

Accenture: The Golden Rules of business etiquette (Biznesa etiķetes zelta likumi)

Sadarbība ar Accenture tika uzsākta ar mērķi izglītot darbiniekus vienota uzvedības kodeksa ievērošanā. Semināri par katru tēmu tika apkopoti elektroniskā materiālā, kas pārtapa grāmatā ar strukturētiem profesionālās uzvedības principiem, kas ikdienā uzņēmumam palīdz organizēt profesionālu un pārliecinošu komandas darbu. Accenture Latvijas komanda ir pirmā uzņēmuma filiāle pasaulē, kas darbā izmanto profesionālu etiķetes rokasgrāmatu.
Irma Kalnina, rokasgrāmatas The Golden Rules of business etiquette autore

Notikumi

Ko cilvēki saka?
Aside
Allergan Baltics komandas un Aušras kundzes vadības vārdā — mēs vēlamies pateikt lielu paldies par izcilo un ļoti interesanto lekciju ko novadījāt pagājušā nedeļā Mālpilī.
Lekcijas bija informatīva un ļoti noderīga. Mūsu kolēģi ir pacentušies iegaumēt Jūsu idejas. Tiešām, ir prieks redzēt cik viņi ir uzlabojušies un rezultātā izskatās daudz profesionālāki.
Gabija Matonytė — Allergen Baltics Tirdzniecības programmas koordinātore un Atbilstības vadītāja
Saistībā ar gaidāmo Latvijas prezidentūru Eiropas Savienības Padomē, man bija tas gods noklausīties Irmas Kalniņas lekciju par diplomātisko etiķeti. Irmas kundzes pieredze un zināšanas padarīja šo lekciju par, iespējams, visnoderīgāko apmācībās. Lekcija tika pielāgota jaunajai publikai un padarīja tēmu viegli saprotamu. Lekcijas laikā ieguvu izcilas zināšanas un padomus, kas noderēs visas prezidentūras garumā un nākotnē.
Justīne Elferte — Prezidentūras ārvalstu pavadone Rīgas Juridiskajā Augstskolā
Globālās ekonomikas laikmetā panākumus iespējams gūt tikai ar izpratni par starpkultūru attiecībām, etiķetes ievērošanu un citiem efektīvas komunikācijas principiem, tostarp diplomātiju kā vienu no starptautiska biznesa panākumu atslēgām. Šī iemesla dēļ piedāvājām mūsu C līmeņa vadītājiem pilnveidot prasmes uzņēmuma Irmas Kalniņas konsultācija divu dienu seminārā. Ar prieku varu apgalvot, ka dziļu iespaidu uz visiem semināra dalībniekiem atstāja gan kvalitatīvā prezentācija, gan informācijas lietderība, gan harisma un aizrautība, ar kādu Irma Kalniņa pasniedza divu dienu etiķetes un protokola kursu.
Denis Gorškovs — Diatom Enterprises izpilddirektors
Studentu korporācija Tervetia veiksmīgi sadarbībā ar Irmu Kalniņu veica etiķetes apmācību studentu korporācijas Tervetia biedriem. Atbilstoši mūsu organizācijas mērķim — apvienot un audzināt jaunos studentus, lai viņi tiktu sagatavoti par godīgiem un spējīgiem valsts un sabiedriskajiem darbiniekiem, kas savā dzīvē vadās pēc goda prāta, taisnības principiem, ir drošsirdīgi, patstāvīgi un atsaucīgi — esam sasnieguši no mācībām gaidīto rezultātu.
Irma Kalniņa ir pierādījusi sevi kā sadarbības partneris, uz kuru var paļauties, uzticot augsta līmeņa etiķetes apmācības. Pasniedzējs ne tikai veica apmācību, bet arī veica priekšizpēti, lai elestīgi reaģēt uz profesionālajiem un laika plānošanas izaicinājumiem. Arī turpmāk redzam sadarbību etiķetes apmācībā ar Irmu Kalniņu.
Mārtiņš Vilnītis — Studentu korporācija Tervetia
Irmas Kalniņas vadītā Komunikācijas laboratorija bija patiesi vērtīga un izcili saistoša nodarbība mūsu biroja juristiem. Ar savu bagāto dzīvesziņu un aizraujošo humora izjūtu, Irma mūs pamudināja labāk izprast sevi un arī savus sarunu biedrus. Irma uzsver, ka jebkuras komunikācijas pamats ir attieksme, un ar savu pozitīvo un mierpilno pieeju iedvesmo klausītājus patīkamai un veiksmīgai saziņai. Vēl daudzus mēnešus pēc nodarbības darbā un saziņā manām, ka Irmas padomi palīdz mums noslīpēt tik vērtīgās ikdienas saziņas prasmes.
Ingrīda Kariņa-Bērziņa — Cobalt partnere
AS BALTICOVO sadarbojās ar etiķetes un protokola eksperti Irmu Kalniņu, piedaloties viņas vadītajos semināros par Etiķeti lietišķajās pusdienās, Efektīvu komunikāciju, Zelta standartu saskarsmē. Pēc šiem semināriem I.Kalniņa tika pieaicināta uzņēmuma vadošo darbinieku Lietišķā ģērbšanās stila rokasgrāmatas izstrādē. Šī rokasgrāmata joprojām tiek izmantota brīžos, kad tiek pieņemti jauni darbinieki. Ģērbšanas stila izstrādes laikā bija arī gatava darbiniekiem līdzi doties iepirkties, kā arī ieradās uzņēmumā novērtēt izvēlēto apģērbu paraugus. Semināru laikā teorija tika papildināta ar uzdevumiem par attiecīgo tēmu. Lektore iepazīstināja arī ar piemēriem no dzīves.Uzņēmuma darbinieki ar prieku atceras I. Kalniņu un ir pateicīgi par iespēju iepazīties ar šāda līmeņa eksperti.
Ilze Eglīte — A/S Balticovo biroja un personāla vadītāja
Dalība starptautiskās sanāksmēs un konferencēs ir nozīmīga daļa no Latvijas Bankas vadītāju un ekonomistu, kā arī citu speciālistu profesionālās ikdienas. Irmas Kalniņas kurss Efektīva dalība starptautiskās sanāksmēs izgaismoja starptautiskā biznesa etiķetes nianses, kas palīdz nonākt pie laba sarunu rezultāta. Tas arī stiprināja pārliecību efektīvai komunikācijai un sniedza praktiski noderīgus padomus gan angļu valodas izmantošanā, gan dažādu biznesa situāciju risināšanā. Turklāt šis intensīvā darbā kopā ar kolēģiem pavadītais laiks ir vērtīga iespēja personiskajai izaugsmei un komandas saliedēšanai.
Vineta Veikmane — Latvijas Bankas Personāla pārvaldes vadītāja vietniece
Informācijas tehnoloģijas ir ļoti universāla lieta. Šodien tā ir neatņemama mūsu dzīves sastāvdaļa neatkarīgi no nodarbošanās. Tieši tāpēc IT nozares pārstāvim ir ne tikai labi jāorientējas savā produkcijā, bet jāspēj uztvert un pielāgoties visdažādākajiem apkārtējās pasaules signāliem. Etiķete ir visai komplekss signālu kopums, kura pārzināšana ir būtiska IT speciālista arsenāla sastāvdaļa – mēs taču esam tie, kuri būvē tiltus starp visdažādākajām pasaulēm! Paldies Irmai par ievadu šo signālu ieraudzīšanā un tulkošanā!
Ēriks Eglītis — Microsoft Latvia vadītājs
Irmas Kalniņas pasniegtos kursus mēs izvēlējāmies, lai uzlabotu viesmīlībā iesaistīto darbinieku komunikāciju ar klientiem, kā arī padziļinātu izpratni par etiķeti. Šie kursi mums visiem atvēra jaunu lappusi viesmīlības standartos un ne tikai paaugstināja darbinieku kompetences, bet arī iedvesmoja viņus, pateicoties Kalniņas kundzes personīgās pieredzes stāstiem. Uzskatu, ka šie kursi bija viens no vērtīgākajiem kvalitātes pilnveidošanas pasākumiem mūsu uzņēmumā.
Jānis Pinnis — Dome Hotel & SPA Direktors
Irmas Kalniņas personīgā pieredze, profesionalitāte, taktiskums un personības šarms ir vērtība pati par sevi. Teorija, praktiskie piemēri un vingrinājumi bija līdzsvarā un, viens otru papildinot, deva iespēju vēl vairāk identificēties ar tēmu. Man ļoti patika, ka mācību kursa Etiķete un protokols ietvaros bija jūtama individuāla pieeja dalībnieku vajadzībām un prasībām, lai labāk varētu atklāt dažādas likumsakarības un izprast ikdienas situācijas darba vidē un ikdienas dzīvē. Iespēja baudīt Irmas Kalniņas sniegumu bijusi viena no vērtīgākajām pēdējā laikā. Viena no galvenajām atziņām, ko es personīgi guvu — labam stilam nepieciešams prāts un sirds!
Inga Veinberga — a/s Latvijas Gāze Starptautisko attiecību speciāliste